FALLOW US ON
Aa

Deklaracja Dostępności

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dla projektu PD2PI -“From Postdoc to PI: the future leaders of ERA” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu PD2PI realizowanego przez Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Bernatek.
 • E-mail: mbernatek@ichf.edu.pl
 • Telefon: 22 343-32-38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
 • Adres: Instytut Chemii Fizycznej
  Polskiej Akademii Nauk
  ul. Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa
 • E-mail: mopallo@ichf.edu.pl
 • Telefon: 22 343-31-08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE (ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa) ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Podmiot naukowy pod nazwą Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zlokalizowany jest w Warszawie ul. Kasprzaka 44/52 w jednym kompleksie, połączonych ściśle ze sobą (stałymi łącznikami), budynków . Wyjątek stanowią odrębny budynek mieszczący administrację, bibliotekę i aulę wykładową oraz ZD Chemipan ale są to budynki znajdujące się w bardzo bliskiej odległości od ww. kompleksu.
 • Wejście główne do Instytutu znajduje się w budynku administracyjnym od strony ul. Kasprzaka na parterze bez żadnych schodów.
 • Kompleks budynków laboratoryjnych zlokalizowany jest na różnych poziomach (parter i piętro) połączonych ze sobą windami i schodami w poszczególnych budynkach, kompleks połączony jest także z częścią warsztatową Instytutu w sposób j.w.
 • Wejścia do kompleksu znajdują się na parterze, bez żadnych schodów lub za pośrednictwem windy do której jest dostęp bezpośrednio z parkingu wewnętrznego.
 • Z wejścia głównego do Instytutu można dostać się do części administracyjnej i biblioteki a schodami na aulę wykładową która jest na piętrze. Aby dostać się pieszo do kompleksu laboratoryjnego należy przejść na zewnątrz 150 m ciągiem pieszym bez różnic poziomów.
 • Lokalizacja poszczególnych laboratoriów na piętrach jest jednopoziomowa.
 • Z wejścia głównego ICHF - PAN znajdującego się przy portierni można dostać się do toalety, częściowo dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter) co wejście główne do ICHF-PAN.
 • Istnieje możliwość wjazdu samochodem na teren Instytutu bramą od strony ul. Płockiej po uprzednim kontakcie z pracownikiem znajdującej się przy wjeździe portierni. Na parkingu dla interesantów są wydzielone i oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne miejsce postojowe jest wydzielone na tyłach budynku administracyjnego na parkingu wewnętrznym. Wejście od strony parkingu nie posiada stopni ani innych utrudnień.
 • Dojazd do siedziby ICHF-PAN w odległości około 200 m od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy ZTM. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
 • Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy portierni przy wejściu głównym.

Obsługa osób słabo słyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/nie słyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

 • Istnieje możliwość wejścia na teren Instytutu z psem asystującym

MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Odległość między głównym wejściem do Instytutu a wejściami do kompleksu laboratoryjno-warsztatowego może stanowić ewentualną niedogodność około 150-200 m.
 • Utrudniony dostęp do auli wykładowej w budynku administracyjnym dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Do auli można się dostać korzystając ze schodów wewnętrznych.
FALLOW US ON